Przygotowaċ francuską młodzież do wyzwań przyszłości

  • Nie umożliwiċ młodzieży w XXI ° wieku skutecznego i świetnego nauczania języków obcych oraz wielokulturowości znaczy po prostu tworzyċ nierówności społeczne.
  • stnienie Sekcji Międzynarodowych wiąże się z obecnością w klasie wielu uczniów nie będących Francuzami. Młodzi Francuzi uczą się w ten sposób i to już od przedszkola, czym jest otwartośċ na inne kultury i języki.
  • Przyzwyczajają się w ten sposób, już od najmłodszych lat, do pokojowego i codziennego praktykowania języków obcych oraz wielokulturowości. Powoduje to rozwój takich wartości jak tolerancja i szacunek dla innych …
  • Takie postępowanie sprzyja również skutecznemu zwalczaniu istnienia ugrupowań wspólnotowych w szkołach .
  • Wysoki poziom Sekcji Międzynarodowych /OIB potwierdza się każdego roku dzięki ogromnej liczbie maturzystów OIB dostających się do najlepszych szkół francuskich (Poltechnika, ESCP-EAP itp.) oraz doskonałych Uniwersytetów zagranicznych (Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton, Yale, Stanford, etc…).
  • Istnienie w danym regionie szkoły posiadającej Sekcje Międzynarodowe przyciąga liczne rodziny pragnące zapisaċ do nich swoje dzieci, ale liczba miejsc jest ograniczona. W takim razie rodziny zapisują dzieci do szkół nie posiadających Sekcji Międzynarodowych, ale wymagają nauczania języków obcych na wysokim poziomie , dzięki czemu « ciągną wzwyż » francuski system edukacji narodowej i wszyscy na tym korzystają
  • Region posiadający szkołę z Sekcjami Międzynarodowymi przyciąga również doskonałych nauczycieli zza granicy, którzy mogliby uczyċ gdzie indziej, gdyby Sekcji nie było.Jest to przejaw współzawodnictwa w wyścigu kompetencji, który jest zjawiskiem pozytywnym i stymulującym.
  • Wewnętrzne zalety Sekcji Międzynarodowych /OIB ulatwiają otrzymanie pierwszej pracy oraz międzynarodową mobilnośċ zawodową młodych pracowników.