Cele

Aby wykonċ zadanie podtrzymywania i promowania wielokulturowości i wielojęzyczności w doskonałych szkołach i na wysokim poziomie, Fundacja FDEI koncentruje swoje działania wokół dwóch zasadniczych tematów : szkolenai i komunikacja z jednej strony, akcja polityczna i doradztwo z drugiej.

Szkolenia i komunikacja

Fundacja FDEI realizuje badania i organizuje seminaria dotyczące tematów nauczania wielokulturowości i wielojęzyczności oraz zasad działania Sekcji Międzynarodowych.

Fundacja FDEI komunikuje jak najszerzej rezultaty swoich badań oraz doświadczenia kongresów dotyczących wielokulturowości i wielojęzyczności. Wszyscy zainteresowani działalnością Sekcji Międzynarodowych oraz OIB mogą korzystaċ z badań i doświadczeń Fundacji : rodziny, profesorowie i dyrektorzy szkół oraz politycy czy osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Linki do tematów organizowanych kolokwiów (kliknąċ tutaj) oraz niektórych aktów prawnych zaczerpniętych z kolokwiów (kliknąċ tutaj) .

Fundacja FDEI zachęca do współpracy i kontaktowania się między sobą szkół posiadających Sekcje Międzynarodowe.

Akcje polityczne i doradztwo

Fundacja FDEI jest organizacją partnerską dla parlamentarzystów, zwycięzców w wyborach, kolejnych rządów, administracji państwowej, szkół i przedsiębiorstw w wielu państwach szczeególnie w dziedzinach prawnych i doradztwa.
Liki do akcji politycznych.

Jako przykład tych działań niech posłuży ostatnia z akcji Fundacji FDEI , którą jest udział w pracach nad sfinalizowaniem otwarcia Sekcji Międzynarodowej Chińskiej.