Decyzje prawne i państwowe

Fundacja FDEI przyczyniła się do powstania poniższych tekstów.

  • « W szkołach posiadających jedną lub więcej Sekcję Międzynarodową , w których niezbędna jest obecnośċ nauczycieli niektórych przedmiotów wykładanych w języku Sekcji, nauczyciele ci mogą zostaċ oddelegowani przez kraj partnerski lub zostaċ zatrudnieni i wynagradzani przez odpowiednie Stowarzyszenia . Mogą oni również zostaċ zatrudnieni przez Francję, zgodnie z artykułem L. 932-2 Kodeksu Edukacji. Odpowiedni Dekret reguluje te sytuacje oraz określa warunki i sposób wynagradzania tej specyficznej pracy . ».

(Loi N° 2006 – 1771 de finances rectificative 2006, Art. 165)

  • Dekret N° 2006-1193 z 28 września 2006 o zniesieniu regionalizacji oraz ograniczeniu podziału na dzieci obcojęzuczne i francuskojęzyczne w poszczególnyc klasach , umożliwieniu wprowadzenia dyscyplin nielingwistycznych jako przedmiotów nauczanych w Sekcjach Międzynarodowych, etc….
  • « Każda Akademia zobowiązana zostanie do otwarcia przynajmniej jednej grupy szkolnej (école – collège – lycée) w której znajdą się co najmniej 2 Sekcje Międzynarodowe »

(Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, adoptée par le Parlement le 24 mars 2005)

  • « Waloryzacja i uznawalnośċ za granicą Międzynarodowej Opcji Matury oraz negocjacje z krajami partnerskimi wydawania podwójnego dyplomu maturalnego. Ułatwienie możliwości otwierania kolejnych Sekcji Międzynarodowych na wszystkich poziomach nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) dzięki odciążeniu decyzji o jej powołaniu oraz zmianom kryteriów szkół mogących ubiegaċ się o otwarcie Sekcji (np ; zniesienie procentowej obecności uczniów obcojęzycznych w klasie).

(Détail des mesures, Axe N° 1, Objectif 2, Séminaire Gouvernemental sur l’attractivité de la France, 11 décembre 2003)

  • « En France, le modèle des Sections Internationales sera étendu à d’autres établissements; l’assouplissement des conditions réglementaires requises pour leur ouverture contribuera à cet objectif »

(Communiqué officiel des rencontres des Régions françaises et Länder allemands en présence du Premier Ministre français et  du Chancelier allemand, Poitiers, 27 et 28 octobre 2003)