2 programy nauczania

  • Program francuski jest realizowany na wszystkich nauczanych przedmiotach. Jest to około ¾ czasu spędzanego w klasie.
  • Do tego programu należy dodaċ nauczanie 2 dyscyplin Sekcji Międzynarodowej wykładanych w języku Sekcji przez nauczycieli pochodzących z kraju Sekcji i zgodnie z programem nauczania kraju partnerskiego.

Tymi dwoma dyscyplinami są tradycyjnie język i literatura (na wszystkich poziomach nauczania) oraz historia/geografia (od poziomu gimnazjum począwszy) .

( Na mocy dekretu z 28 września 2006 roku Francja przewidziała możliwośċ nauczania „dyscypliny nielingwistycznej” w języku Sekcji Międzynarodowej, tzn. np. matematyka może zastąpiċ jedną z dyscyplin nauczanych do tej pory w języku Sekcji ).

  • Tygodniowa ilośċ godzin lekcyjnych przeznaczonych do nauczania w języku Sekcji jest generalnie następująca :

 

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum

6 godz.

6 godz.

6-8 godz.

 

  • Nauczanie kultury i tradycji kraju danej Sekcji Międzynarodowej stanowi integralną częśċ programu (zob. natępną stronę).

 

* Inne kraje mogą uczyniċ podobnie.